محصولی که می‌توان به صورت سقفی نصب گردد.

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ سنسوردار

سنسوریا ۲۵ وات

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ توکار

سولاریس ۳*۵ وات

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه